Redan när vi startade DUMA 1999, så hade vi bestämt oss. Vi arbetar bara för att ditt projekt ska uppnå målen. Därför står DUMA helt oberoende av alla leverantörer, system, publiceringsverktyg och andra konsulter.

Vi arbetar starkt evidens- och datadrivet. Vi använder oss av kvantitativa och kvalitativa analysmetoder för att identifiera nuläge och önskat läge för din organisations digitala dimensioner. Vår metodik tenderar att innehålla workshops som ofta öppnar hjälper organisationen själv att formulera och fokusera sitt digitala utvecklings- och förvaltningsarbete. Ibland kan vårt arbete bestå i att genomföra workshops och/eller utbildningar för att hjälpa verksamheten att ”komma överens” internt, strukturera arbetet och lära sig av andra.

Naturligtvis kan vi skriva digitala strategier och liknande populära dokument, men egentligen helst inte. Det är viktigt att komma ihåg att långsiktiga strategier i en snabbrörlig digital värld tenderar att relativt fort bli obsoleta. Dessutom är dokumenten inte i sig förändringen och nyttan, den kommer av att de inblandade har kompetensen, får medel och verktyg som understödjer den samsyn som förhoppningsvis har skapats. Detta är själva grundtanken i vår metod och våra tjänster.

Därför är utbildning så viktigt för oss. Vi genomför årligen utbildningar och seminarier för hundratals personer, och syftet är att lära ut allt vi kan så att ni själva kan möta den ständiga förändring som digitaliseringen av samhället och världen innebär.